सम्पर्क ठेगाना

PURANDEHI NAGAR HOSPITAL

PANCHANAGAR,TANAHU,
2ND MONDAY [ 11AM-3PM]
9844493521
BIKRAM SAH

KALIGANDAKI HOSPITAL

KALIGANDAKI HOSPITAL,
2ND FRIDAY [ 11AM-3PM]
9844493521
BIKRAM SAH

GORKHA HOSPITAL/APLOLO/AAMA BA

GORKHA,
1ST AND 3RD MONDAY [ 11AM-4PM]
9844493521
BIKRAM SAH

NIKO CHILDREN HOSPITAL

BHARATPUR-10,CHITWAN,
1ST AND 3RD FRIDAY [8AM-5PM]
9844493521
BIKRAM SAH

BAKULAHAR HOSPITAL

RATNANAGAR-2 TADI,CHITWAN,
EVERY THURSDAY [11AM-2PM]
9844493521
BIKRAM SAH

OM HOSPITAL

BHARATPUR-10,CHITWAN,
EVERY THURSDAY [ 3PM-6PM]
9844493521
BIKRAM SAH

CMS HOSPITAL

BHARATPUR-10,CHITWAN,
EVERY TUESDAY [10AM-1PM]
9844493521
BIKRAM SAH

NPI HOSPITAL

BHARATPUR-10,CHITWAN ,
EVERY SUNDAY [ 10AM-1PM] , EVERY WEDNESDAY [8AM-10AM ]
9844493521
BIKRAM SAH

CMC HOSPITAL

BHARATPUR-10,CHITWAN,
EVERY SUNDAY,TUESDAY,WEDNESDAY [ 2PM-5PM ]
9844493521
BIKRAM SAH

ALKA HOSPITAL

JAWALAKHEL, LALITPUR
EVERY MORNING( 9.00AM TO 1 PM)
9849516446
ASMITA KARKI